Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Dokumenter: (Innst. 248 L (2013–2014), jf. Prop. 67 L (2013–2014))

Sak nr. 12 [14:10:36]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven

Talere

Votering i sak nr. 12

Anna Ljunggren (A) [14:11:06]: (ordfører for saken): En samlet komité slutter seg til Prop. 67 L for 2013–2014 om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven.

Endringene innebærer en skjerpelse av straffenivået for ulovlig grensekryssende avfallstransport. Ny strafferamme foreslås til bøter eller fengsel i inntil to år, og endringene gjelder både ulovlig innførsel og utførsel av avfall og forsøk på dette.

Ulovlig innførsel og ulovlig utførsel av avfall er et betydelig miljøproblem i mange land, og dette er alvorlig kriminalitet som må bekjempes. De vanligste typene avfall som sendes ut, er elektronisk avfall, kasserte kjøretøy, bildeler og kasserte batterier – avfall som kan inneholde farlige stoffer, og som kan skade natur og mennesker om det ikke behandles på den rette måten.

Det kan være mulig å tjene penger på avfall, og derfor har det vært en utvikling i retning av transport også ut av Norge.

Komiteen er tilfreds med at forslag til endringer som er kommet fram under høringer, også er tatt med i proposisjonen. Det er, som sagt, en samlet komité som slutter seg til dette, og derfor ser jeg ingen grunn til å gjøre debatten lengre.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12.

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt til Stortinget om å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven

I

I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall gjøres følgende endringer:

§ 79 andre ledd skal lyde:

I forskrift etter §§ 30 til 33 kan det bestemmes at forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter.

§ 79 nytt tredje ledd skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som forsettlig eller uaktsomt innfører eller utfører avfall i strid med bestemmelser om grensekryssende forsendelse av avfall i forskrift etter §§ 31 til 32, eller medvirker til dette. Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

§ 79 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 67 andre ledd bokstav d lyde:

  • d) forbrytelse mot militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og vareførsel § 16-7, merverdiavgiftsloven § 21-4, ligningsloven § 12-1, utlendingsloven § 108 tredje ledd, jf. sjette ledd, regnskapsloven § 8-5 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum, bokføringsloven § 15 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første punktum og forurensningsloven § 79 tredje ledd.

III

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.