Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 79 (2013–2014), jf. Innst. 266 L (2013–2014) og Prop. 102 L (2013–2014))

Sak nr. 15 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere)