Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 16 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)