Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2013–2014), jf. Innst. 275 L (2013–2014) og Prop. 83 L (2013–2014))

Sak nr. 3 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (tigging)