Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 73 (2013–2014), jf. Innst. 202 L (2013–2014) og Prop. 71 L (2013–2014))

Sak nr. 9 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr