Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr

Til Stortinget

Sammendrag

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen å oppheve totalforbudet mot tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard. Forbudet foreslås opphevet ved å oppheve lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard (tilvirkningsloven) i sin helhet.

En rekke lover på helseområdet inneholder egne lovbestemmelser som åpner for at loven kan gis anvendelse for Svalbard eller Jan Mayen. Helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr har imidlertid ingen slik bestemmelse som gir hjemmel for å gi loven anvendelse for Svalbard eller Jan Mayen. Det foreslås endringer i disse lovene for å gi Kongen hjemmel til å gi forskrift om at disse lovene og forskrifter med hjemmel i lovene helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og for de to første lovenes vedkommende også Jan Mayen. Slik forskriftshjemmel vil også åpne for at det kan fastsettes særlige regler av hensyn til de stedlige forholdene.

Høringsnotat med lovforslag ble i mars 2013 sendt på offentlig høring med frist i august 2013. Departementet har mottatt 25 høringssvar med merknader.

Forslagene i proposisjonen vil isolert sett ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser. Når det gjelder de foreslåtte lovhjemlene i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr, kan det bli tale om økonomiske og administrative konsekvenser først dersom de benyttes til å gi lovene og eventuelt tilhørende forskrifter helt eller delvis anvendelse. Departementet vil vurdere eventuelle konsekvenser nærmere i forbindelse med forskriftsarbeidet.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Mari Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Audun Otterstad og Freddy de Ruiter, fra Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, Elisabeth Røbekk Nørve, Sveinung Stensland og Tone Wilhelmsen Trøen, fra Fremskrittspartiet, lederen Kari Kjønaas Kjos, Harald T. Nesvik og Morten Wold, fra Kristelig Folkeparti, Olaug V. Bollestad, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Venstre, Ketil Kjenseth, og fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, mener det er fornuftig å tilpasse lover og regelverk på Svalbard og Jan Mayen til det som gjelder på det norske fastlandet. Med bakgrunn i at ingen høringsinstanser har gått imot oppheving av forbudet mot tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard, har komiteen ingen merknader og støtter forslaget i proposisjonen når det gjelder dette.

Med tanke på at forslagene i proposisjonen isolert sett ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser, og ingen høringsinstanser har hatt innvendinger, støtter komiteen også forslagene om at det gis hjemler i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr for at Kongen kan gi forskrift om at disse lovene helt eller delvis skal gjelde på Svalbard, og for helsetilsynslovens og legemiddellovens vedkommende også på Jan Mayen.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr

I

Lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard oppheves.

II

I lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. skal § 7 nytt annet ledd lyde:

Kongen kan gi forskrift om at loven og forskrifter med hjemmel i loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.

III

I lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. skal ny § 2 a lyde:

2 a. Kongen kan gi forskrift om at loven og forskrifter med hjemmel i loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.

IV

I lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr skal § 1 nytt annet ledd lyde:

Kongen kan gi forskrift om at loven og forskrifter med hjemmel i loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.

V

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 20. mai 2014

Kari Kjønaas Kjos

Morten Wold

leder

ordfører