Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10

Dato: 13.11.2014

Dokumenter: (Innst. 29 S (2014–2015), jf. Prop. 126 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:08:07]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket

Talere

Votering i sak nr. 1

Svein Harberg (H) [10:08:46]: (komiteens leder og ordfører for saken): Å legge til rette for at innbyggerne våre kan gjøre gode valg i hverdagen, er en vesentlig oppgave for oss som folkevalgte på Stortinget. Prop. 126 S for 2013–2014 med nødvendig oppfølging i Prop. 128 L for 2013–2014 er viktig i så henseende.

Disse sakene gjelder tilpasning for at flere skal ta i bruk den internasjonale miljømerkingen som er felles for EU. Den norske merkingen med Svanemerket er mye benyttet, men den gjelder bare som god informasjon her i landet. Å få flere norske produkter merket med det europeiske miljømerket vil gi økt tilgjengelighet og økt konkurransekraft for produktene og styrke Norge som leverandør på det europeiske markedet. Det er derfor en samlet komité som stiller seg bak forslaget om å justere betalingsregimet, slik at det legges til rette for at flere produsenter tar i bruk merkingen. Gjennom å differensiere gebyrene blir det lettere for mindre produsenter å delta i merkingen, og det forventes at dette vil gi økt bruk og bedre økonomi i ordningen. Det kan også forventes at økt bruk vil gi en selvforsterkende effekt på ordningen. Gebyrene skal i utgangspunktet dekke kostnadene. Inntil økt bruk er på plass vil det imidlertid oppstå et økt behov for tilskudd til administrasjon av ordningen. Komiteen stiller seg også positiv til dette.

Innlemming av nytt betalingsregime i henhold til EØS-komiteens avgjørelse krever endringer i norsk lov. Positivt vedtak i forbindelse med Prop. 126 S krever derfor også tilpasning gjennom lovendringene som er ivaretatt i Prop. 128 L. Komiteen har behandlet begge sakene parallelt og stiller seg enstemmig bak forslagene i begge sakene.

Statsråd Solveig Horne [10:11:08]: Jeg er veldig glad for at det er en samlet komité som stiller seg bak begge sakene.

EU Ecolabel, bedre kjent som Blomsten, er EUs miljømerke. Norske produsenter kan søke om å merke sine varer og tjenester med dette. Blomsten er en del av EUs politikk for bærekraftig forbruk og produksjon. I Norge har vi som kjent miljømerket Svanen.

Miljømerket gir informasjon om at visse krav til produktene og produksjonen er oppfylt. Når forbrukerne velger varer og tjenester som er miljømerket, skal de være sikre på at de foretar gode miljøvalg. Målet med miljømerking er å redusere negative virkninger på miljø, helse, klima og natur.

Som komiteen påpeker, er god miljømerking viktig for at kundene skal kunne gjøre gode valg ved kjøp av varer og tjenester, og felles europeisk merking og kriterier er et godt tiltak.

Lovendringen som nå foreslås, gjelder endringer i gebyrene for å få miljømerket Blomsten. Formålet med nytt gebyrsystem er å få flere produsenter til å merke sine varer og tjenester med Blomsten.

I Norge er det i dag kun sju produsenter som har dette merket på sine produkter. Det er produsenter av universalrengjøringsmidler, papir, tekstiler og innendørs maling og lakk.

Endringen av gebyrsystemet skal gi en mer rettferdig økonomisk fordeling. For produsentene betyr endringen at de som har størst omsetning, skal betale forholdsmessig mer til drift av merket enn dem som har liten omsetning av miljømerkede produkter.

Jeg er glad for at komiteen støtter regjeringens forslag til endring i forbrukermerkeloven, slik at de nye og mer fleksible gebyrsystemene også vil gjelde for Norge. Fordi gebyrene uansett er relativt lave, vil endring i gebyrene for produsentene ikke bli merkbar for forbrukerne.

Som komiteen forventer jeg at lovendringen kan føre til bedre utbredelse av Blomsten blant norske produsenter, og at dette igjen vil bidra til at norske produkter får en bedre konkurranseposisjon i Europa. Som komiteen antar jeg at økt utbredelse av Blomsten også vil føre til bedre økonomi til driften av denne merkeordningen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.