Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014

Dokumenter: (Innst. 10 S (2014–2015), jf. Prop. 1 S (2014–2015))

Sak nr. 1 [09:04:58]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Talere

Votering i sak nr. 1

Martin Kolberg (A) [09:05:35]: (komiteens leder): Vi skal nå behandle kontroll- og konstitusjonskomiteens budsjett, som er rammeområde 14. Dette er, som Stortinget kjenner til, en av de minste rammene, og antakelig den minst kontroversielle.

Bevilgningene på denne rammen omfatter Det kongelige hus og Stortinget og dets underliggende organer, og utgjør til sammen 2,2 mrd. kr. En samlet komité står bak tilrådningen, og komiteens merknader er enstemmige.

Jeg er saksordfører for budsjettkapitlene til Stortinget og Riksrevisjonen, og la meg kort si noe om dette.

Bevilgningene til Stortinget utgjør i overkant av 1,4 mrd. kr. De største postene er driftsutgifter, større utstyrskjøp og tilskudd til partigruppene. Det er beregnet at det vil koste 875 mill. kr å drifte Stortinget neste år. Videre er posten for større utstyrskjøp og vedlikehold stor denne gangen, på nærmere 350 mill. kr, noe som skyldes det omfattende arbeidet med å rehabilitere Stortingets lokaler i Prinsensgate.

Det er viktig for oss alle at vi har et veldrevet og velfungerende storting. Stortinget er arbeidsplass for representanter, partigrupper og administrasjonen. I tillegg er det en viktig møteplass for en lang rekke interesser: skoleklasser, besøk fra inn- og utland osv. Men først og fremst er Stortinget landets viktigste institusjon og landets viktigste bygg, og i dette jubileumsåret har vi virkelig grunn til å være stolte av vårt storting.

Jeg vil derfor fra mitt ståsted benytte anledningen til å berømme det flotte arbeidet som er lagt ned i tilknytning til 200-årsjubileet for Grunnloven. Som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen har jeg hatt gleden og æren av å delta på en rekke arrangementer. Det har vært både inspirerende og lærerikt. Med jubileet har man lyktes med å gjøre folk bedre kjent med de viktige hendelsene på Eidsvoll for 200 år siden og Grunnlovens betydning for det samfunnet vi møysommelig har bygget opp i løpet av disse 200 årene.

Jeg tillater meg å minne om at også kontroll- og konstitusjonskomiteen arbeidet hardt for å bidra til jubileet i forkant av 17. mai, da komiteen behandlet forslagene om modernisering av språket i Grunnloven og nye bestemmelser om menneskerettigheter. Vi kunne dermed feire selve jubileet med en språklig og innholdsmessig oppdatert grunnlov, som kan nå ut til langt flere enn det som tidligere har vært tilfellet.

Så til Riksrevisjonen. Det er vel kjent at det er Stortingets største eksterne kontrollorgan, som skal bistå oss i å utføre den parlamentariske kontrollen. Dette er en formidabel oppgave, som vi som parlamentarikere ikke er i stand til å håndtere alene. Riksrevisjonen leverer 12–13 forvaltningsrevisjonsrapporter hvert år, og i tillegg en rapport om det statlige eierskapet og en rapport om regnskapsrevisjonen, der hele statsforvaltningen har vært under lupen. Dette er solide og faglig tunge rapporter, og utgjør ryggraden i kontrollkomiteens arbeid. Noen kan til tider mene at Riksrevisjonen går for omfattende til verks, men vi ser stadig eksempler på at Riksrevisjonen bidrar til at forvaltningen forbedrer seg – og det er nettopp det som er poenget.

Komiteen har i inneværende år holdt kontrollhøringer i tre saker fra Riksrevisjonen. Vi ser fram til flere interessante og utfordrende rapporter fra Riksrevisjonen også i 2015, og slutter oss til forslaget til bevilgninger til Riksrevisjonen.

Komiteens budsjettramme omfatter også bevilgninger til de øvrige av Stortingets underliggende institusjoner.

Sivilombudsmannen er Stortingets tillitsmann, og fører kontroll med at det ikke begås urett mot den enkelte borger. Ombudsmannen har en viktig funksjon i vårt samfunn, og vet nok bedre enn de fleste hvor forvaltningen svikter eller kommer til kort – det er en viktig rolle. Vi ser gjerne at ombudsmannen sender flere meldinger til Stortinget.

EOS-utvalget har den krevende jobben med å føre kontroll med de såkalte hemmelige tjenester – også dette er en svært viktig demokratisk kontroll. Vi ser at budsjettet for 2015 tar høyde for at utvalget og dets sekretariat er i vekst. Det er store utfordringer for og stor oppmerksomhet mot landets etterretnings- og sikkerhetstjenester, og det er betryggende å ha et solid kontrollorgan som hele tida følger med på at tjenestene opererer innenfor det rammeverket som Stortinget har gitt i lov og instruks.

Ombudsmannen for Forsvaret gjør et viktig arbeid for å sikre rettighetene til vernepliktige og personell i Forsvaret. Gjennom besøk og klagebehandling bidrar ombudsmannen til å effektivisere Forsvaret.

I 2015 skal det opprettes en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Det bevilges i dag 9,3 mill. kr til denne institusjonen, som organisatorisk skal ligge under Stortinget og være lokalisert til og administrativt tilknyttet Sivilombudsmannen. Vi ser fram til at denne institusjonen kommer i gang, og slutter oss til forslaget til bevilgning.

På denne bakgrunn anbefaler jeg kontrollkomiteens innstilling slik som den er lagt fram for Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
1Apanasje10 829 000
50Det kongelige hoff169 386 000
51Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff20 000 000
2H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
1Apanasje9 013 000
50H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.18 382 000
41Stortinget
1Driftsutgifter875 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres346 300 000
70Tilskudd til partigruppene174 000 000
72Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek1 500 000
73Kontingenter, internasjonale delegasjoner13 000 000
74Reisetilskudd til skoler3 500 000
42Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
1Driftsutgifter6 800 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter64 300 000
44Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1Driftsutgifter13 000 000
45Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
1Driftsutgifter9 300 000
51Riksrevisjonen
1Driftsutgifter460 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk21 500 000
Totale utgifter2 215 810 000
Inntekter
3041Stortinget
1Salgsinntekter7 600 000
3Leieinntekter900 000
3051Riksrevisjonen
1Refusjon innland1 800 000
2Refusjon utland800 000
Totale inntekter11 100 000

II

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at en i 2015 kan inngå avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2015 og senere under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er nevnt i Prop. 1 S (2014–2015).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.