Stortinget - Møte onsdag den 10. desember 2014 kl. 9

Dato: 10.12.2014

Dokumenter: (Innst. 91 S (2014–2015), jf. Prop. 21 S (2014–2015), unnateke kap. 821, 822, 3821 og 3822)

Sak nr. 3 [09:04:18]

Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
840Krisetiltak
61Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir redusert med1 500 000
frå kr 77 500 000 til kr 76 000 000
841Samliv og konfliktløysing
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med1 400 000
frå kr 12 764 000 til kr 11 364 000
844Kontantstøtte
70Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med10 000 000
frå kr 1 400 000 000 til kr 1 390 000 000
845Barnetrygd
70Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med5 000 000
frå kr 15 235 000 000 til kr 15 230 000 000
846Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir redusert med1 000 000
frå kr 17 559 000 til kr 16 559 000
852Adopsjonsstønad
70Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med5 900 000
frå kr 12 694 000 til kr 6 794 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, blir auka med3 206 000
frå kr 172 239 000 til kr 175 445 000
45Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med1 206 000
frå kr 19 052 000 til kr 17 846 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med6 700 000
frå kr 77 033 000 til kr 70 333 000
22Barnesakkunnig kommisjon, blir auka med1 200 000
frå kr 6 475 000 til kr 7 675 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med132 447 000
frå kr 664 930 000 til kr 797 377 000
855Statleg forvalting av barnevernet
22Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med53 000 000
frå kr 1 724 359 000 til kr 1 777 359 000
856Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar
1Driftsutgifter, blir redusert med35 000 000
frå kr 204 157 000 til kr 169 157 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 1, blir auka med1 000 000
frå kr 237 906 000 til kr 238 906 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir redusert med17 136 000
frå kr 53 681 000 til kr 36 545 000
2530Foreldrepengar
70Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med10 000 000
frå kr 17 190 000 000 til kr 17 200 000 000
71Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med5 000 000
frå kr 395 000 000 til kr 390 000 000
72Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir auka med15 000 000
frå kr 430 000 000 til kr 445 000 000
73Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir auka med4 000 000
frå kr 53 000 000 til kr 57 000 000
Inntekter
3855Statleg forvalting av barnevernet
1Diverse inntekter, blir auka med9 000 000
frå kr 13 873 000 til kr 22 873 000
60Kommunale eigendelar, blir auka med9 000 000
frå kr 1 078 864 000 til kr 1 087 864 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.