Stortinget - Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10

Dato: 11.12.2014

Dokumenter: (Innst. 98 S (2014–2015), jf. Prop. 28 S (2014–2015), unntatt kap. 1137)

Sak nr. 2 [10:02:15]

Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir redusert med500 000
frå kr 1 069 000 til kr 569 000
50Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, blir redusert med179 000
frå kr 272 000 til kr 93 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, blir redusert med4 000 000
frå kr 1 228 671 000 til kr 1 224 671 000
1147Statens reindriftsforvaltning
1Driftsutgifter, blir auka med3 000 000
frå kr 45 625 000 til kr 48 625 000
45Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med500 000
frå kr 7 289 000 til kr 6 789 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med2 500 000
frå kr 2 500 000 til kr 0
1148Naturskade – erstatningar
71Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir auka med22 050 000
frå kr 216 700 000 til kr 238 750 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1Driftsutgifter, blir redusert med4 360 000
frå kr 7 360 000 til kr 3 000 000
21 (ny)Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med4 360 000
frå kr 0 til kr 4 360 000
71Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med6 500 000
frå kr 87 000 000 til kr 93 500 000
73Pristilskott, overslagsløyving, blir redusert med57 835 000
frå kr 2 574 350 000 til kr 2 516 515 000
Inntekter
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m., blir redusert med8 000 000
frå kr 142 493 000 til kr 134 493 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Marknadsordninga for korn, blir redusert med59 519 000
frå kr 59 520 000 til kr 1 000
4162Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap
90Avdrag på lån, blir redusert med40 000 000
frå kr 50 000 000 til kr 10 000 000
5651Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, blir redusert med2 068 000
frå kr 5 000 000 til 2 932 000
5652Statskog SF – renter og utbytte
80Renter, blir auka med1 200 000
frå kr 4 700 000 til kr 5 900 000

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar ut over gitte løyvingar

II

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.PostNemningSamla ramme
1148Naturskade – erstatningar
71Naturskade, erstatningar131,1 mill. kroner
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.