Stortinget - Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10

Dato: 11.12.2014

Dokumenter: (Innst. 8 S (2014–2015), jf. Prop. 1 S (2014–2015))

Sak nr. 1 [10:01:58]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 16 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

 • forslagene nr. 2–11, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 12 og 13, fra Else-May Botten på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 14, fra Pål Farstad på vegne av Venstre

 • forslag nr. 15, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 16, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Forslag nr. 14 fra Venstre er under debatten gjort om til et oversendelsesforslag og lyder i endret form:

«Stortinget henstiller til regjeringen innenfor de vedtatte bevilgninger på kapittel 2421, postene 51, 53 på statsbudsjettet for 2015 å etablere et nytt landsdekkende såkornfond på 400 millioner i statlig og privat kapital så snart som mulig. Det skal også opprettes et pre-såkornfond rettet mot TTO-er og inkubatorer på 200 millioner kroner i statlig og privat kapital. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med innretning og eventuelt andre avklaringer, inkludert budsjettering, i forbindelse med RNB 2015 knyttet til pre-såkornfondet.»

Presidenten foreslår at forslaget oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det voteres så over forslag nr. 16 fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber om at de neste to såkornfond lokaliseres i henholdsvis Nord-Norge og Vestlandet.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 99 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.43.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15 fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette klar tidsfrist for når norsk kylling og fjørfeproduksjon skal være fri for antibiotikaresistente bakterier.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 99 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.44.00)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og 13 på vegne fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere ordninger som i større grad tilrettelegger for gründermiljøer som MESH i Oslo, Mess & Order i Stavanger og Flow i Tromsø.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvide dagens pilotprosjekt i Innovasjon Norge for forretningsengler til en nasjonal strategi.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 66 mot 38 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.44.29)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3, 4, 6 og 11 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille arbeidet med omlegging av Innovasjon Norge i bero inntil Stortinget har fått seg forelagt en stortingsmelding om virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde ordningen med tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 fremme sak for Stortinget der SIVAs formålsbestemmelser justeres med sikte på satsing på pilot- og demonstrasjonsanlegg, i tråd med intensjonene i Meld. St. 22 (2011–2012) Verktøy for vekst.

Det vises i denne forbindelse til Innst. 365 S (2011–2012), der en samlet næringskomité stilte seg bak følgende merknad: «Komiteen er glad for at tilbodet av offentleg støtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg skal utviklast vidare.»»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeri-departementet i 2015 kan:

 • 1. selge aksjer i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 • 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 7,5 pst. ved fremtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 61 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.44.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 5 og 7–10 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en bioøkonomistrategi i samarbeid mellom næringslivet, organisasjoner og regjeringen, der det fremmes overordnede og konkrete tiltak for å styrke bioøkonomien. Strategien fremmes i løpet av 2015.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 komme tilbake til Stortinget med en plan for etablering av nye såkornfond.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i den varslede revisjonen av produksjonstilskuddsforskriften videreføre dagens bestemmelse om formelle felles eierinteresser som grunnlag for å avskjære produksjonstilskudd, og sikre at produksjonstilskuddet i landbruket ikke skal kunne gis til aksjeselskaper og samvirkeforetak. Dette er viktig for å forhindre vertikal integrasjon og sikre personlig og lokalt eierskap i norsk landbruk. Eventuelle forslag om endringer fremmes for Stortinget i forbindelse med den varslede landbruksmeldingen.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en bioøkonomistrategi i samarbeid mellom næringslivet, organisasjoner og regjeringen, der det fremmes overordnede og konkrete tiltak for å styrke bioøkonomien. Strategien fremmes i løpet av 2015.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre navnet på Mattilsynet til Mat- og dyretilsynet.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse den varslede privatiseringsprosessen av Statskog, herunder arbeidet som pågår i Statskog med å utrede privatisering av skogvirksomheten.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.45.23)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber om at Landbruks- og matdepartementets ordning med samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner videreføres.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslaget.

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at dette er en skarp votering.

Pål Farstad (V) (fra salen): Venstre støtter også forslaget.

Presidenten: Da har også Venstre varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble bifalt med 54 mot 50 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.46.27)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter335 586 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres44 021 000
30Miljøtiltak Søve, kan overføres19 200 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner33 800 000
71Miljøtiltak Raufoss1 200 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 700 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap25 600 000
74Tilskudd til Visit Svalbard AS2 100 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres14 600 000
76Tilskudd til Standard Norge30 700 000
77Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres10 700 000
78Tilskudd til Akvariet i Bergen4 000 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter117 680 000
21Spesielle driftsutgifter2 398 000
903Norsk akkreditering
1Driftsutgifter38 260 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter292 991 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres197 270 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter178 314 000
21Spesielle driftsutgifter69 426 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter29 272 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres6 500 000
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres14 100 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning 1 802 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter351 927 000
911Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter91 613 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser9 990 000
915Regelråd for næringslivet
1Driftsutgifter7 000 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter59 842 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)186 000 000
71Internasjonal romvirksomhet349 600 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres24 200 000
73EUs romprogrammer224 400 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres13 100 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklings-programmer
70Tilskudd47 450 000
930Norsk Design- og Arkitektursenter
70Tilskudd73 900 000
935Patentstyret
1Driftsutgifter233 157 000
936Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Driftsutgifter5 894 000
940Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres13 287 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter23 774 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd19 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond345 100 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond89 250 000
53Risikoavlastning for nye såkornfond45 000 000
70Basiskostnader165 048 000
71Innovative næringsmiljøer, kan overføres89 000 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres291 100 000
74Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres475 200 000
76Miljøteknologi, kan overføres330 000 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede -såkornfond4 300 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70Tilskudd106 895 000
71Viderefakturerte utgifter200 000
2460Garantiinstituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter-160 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning160 000 0000
Totale utgifter6 948 645 000
Inntekter
3900Nærings- og fiskeridepartementet
1Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter230 000
2Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter100 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter69 679 000
3Inntekter fra salg av tjenester14 489 000
4Oppdragsinntekter2 498 000
3903Norsk akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter33 867 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter524 500 000
2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter29 319 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen88 343 000
3905Norges geologiske undersøkelse
1Oppdragsinntekter27 773 000
2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter47 153 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Leie av bergrettigheter og eiendommer100 000
2Behandlingsgebyrer699 000
3910Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR157 147 000
2Maritime personellsertifikater12 688 000
3Diverse inntekter3 600 000
4Gebyrer for skip i NIS40 460 000
5Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt4 700 000
3911Konkurransetilsynet
1Klagegebyr1 998 000
2Lovbruddsgebyr100 000
3935Patentstyret
1Inntekter av informasjonstjenester7 493 000
2Inntekter knyttet til NPI5 295 000
3Gebyrer immaterielle rettigheter42 159 000
3936Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Gebyrer499 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
3961Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF2 100 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
53Tilbakeføring av tapsfondsmidler garantiordning fiskesalgslag70 000 000
70Låneprovisjoner65 000 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70Gebyrer m.m.60 000 000
5460Garantiinstituttet for eksportkreditt
71Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning5 100 000
72Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland4 400 000
5629Renter fra eksportkredittordningen
80Renter1 640 000 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
82Renter på lån til Nofima AS800 000
Totale inntekter2 976 289 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

1.

kap. 900 post 1kap. 3900 post 1
kap. 900 post 21kap. 3900 post 2
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 910 post 1kap. 3910 post 3
kap. 911 post 23kap. 3911 post 1
kap. 935 post 1kap. 3935 postene 1, 2 og 3

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

IV

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 • 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 98,43 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 137,6 mill. euro.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 • 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 123 mill. kroner.

 • 2. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt.

 • 3. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet.

 • 4. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt.

 • 5. gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

XI

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XII

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XIII

Forslag om endret kategorisering i statens kapitalregnskap

Stortinget samtykker i at aksjekapital og øvrig kapitalinnskudd i GIEK Kredittforsikring AS som i kapitalregnskapet for 2014 er aktivert under kontogruppe 68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter med 136 926 045,28 kroner, fra 2015 flyttes til kontogruppe 62 Verdipapirer.

XIV

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 • 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 7,5 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.

 • 3. selge samtlige aksjer i Entra ASA.

 • 4. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

Rammeuavhengige forslag

XV

Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser.

XVI

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 • 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 7,5pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.

 • 3. selge samtlige aksjer i Entra ASA.

 • 4. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
917Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter358 119 000
21Spesielle driftsutgifter6 992 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner540 000 000
71Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres2 100 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere7 200 000
74Erstatninger, kan overføres2 100 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres26 200 000
79Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres 1 000 000
Totale utgifter943 711 000
Inntekter
3917Fiskeridirektoratet
1Refusjoner og diverse inntekter100 000
5Saksbehandlingsgebyr17 683 000
6Forvaltningssanksjoner1 000 000
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner1 080 000 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 192 000
Totale inntekter1 102 975 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 917 post 21kap. 3917 post 22

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 919 post 60 med 50 pst. av merinntekt under kap. 3917 post 13.

C

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter145 263 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres942 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 590 000
50Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter280 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet90 359 000
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk81 835 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter1 190 562 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser13 016 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning4 200 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres26 345 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres4 170 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres12 423 000
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres22 754 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse25 406 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap103 596 000
1142Landbruksdirektoratet
1Driftsutgifter218 049 000
45Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres6 827 000
60Tilskudd til veterinærdekning134 933 000
70Tilskudd til fjellstuer775 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres9 834 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning45 610 000
74Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
80Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres4 002 000
1148Naturskade – erstatninger
22Naturskade, administrasjon, kan overføres8 000 000
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning161 200 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 592 000
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres42 444 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres26 680 000
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres3 970 000
74Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres2 665 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1Driftsutgifter12 500 000
50Fondsavsetninger1 205 653 000
70Markedsregulering, kan overføres256 500 000
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning49 100 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 500 607 000
74Direkte tilskudd, kan overføres8 421 110 000
77Utviklingstiltak, kan overføres263 080 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 597 754 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet33 700 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 100 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres69 100 000
79Velferdsordninger, kan overføres2 600 000
1161Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn
70Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver13 912 000
75Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger9 939 000
Totale utgifter16 837 779 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
1Refusjoner m.m.113 000
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30Husleie, Bioforsk19 464 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m.161 886 000
2Driftsinntekter og refusjoner mv.5 509 000
4142Landbruksdirektoratet
1Driftsinntekter, refusjoner m.m.39 701 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Markedsordningen for korn30 000 000
Totale inntekter256 673 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1142 post 1kap. 4142 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger81,5 mill. kroner

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan

 • a. selge innkjøpt og opphavlig statseiendom for inntil 16 mill. kroner.

 • b. selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

D

Rammeuavhengig forslag

Stortinget ber regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget.

Presidenten: Det voteres først over komiteens innstilling til A XV

Votering:Komiteens instilling til A XV ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til resten av A samt B og C.

Presidenten gjør oppmerksom på at XVI under A ikke er med i voteringen da dette romertallet i innstillingen ved en inkurie er kommet med to ganger og er likt med XIV under A.

Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til resten av A samt B og C ble bifalt med 60 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.47.34)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til D.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling til D ble bifalt med 98 mot 2 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.48.08)