Stortinget - Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10

Dato: 29.01.2015

Dokumenter: (Innst. 134 L (2014–2015))

Sak nr. 2 [10:19:32]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

§ 1.

Utvalget som 27. mars 2014 ble oppnevnt av Stortingets presidentskap for å evaluere EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk, har rett til å innhente opplysninger uten hinder av taushetsplikten i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 9 første ledd.

§ 2.

Medlemmene av evalueringsutvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hinder for at utvalget avgir en ugradert evalueringsrapport til Stortinget.

§ 3.

Loven trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

I sakene nr. 3 og 4 foreligger det ikke noe voteringstema.