Stortinget - Møte tirsdag den 17. mars 2015 kl. 10

Dato: 17.03.2015

Dokumenter: (Innst. 189 L (2014–2015), jf. Prop. 43 L (2014–2015))

Sak nr. 10 [14:52:34]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

Talere

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Jorodd Asphjell (A) [14:53:24]: (ordfører for saken): Først vil jeg si at det er en samlet komité som slutter seg til endringene av straffeprosessloven § 222 a første ledd, som gjelder besøksforbud.

Komiteen understreker i sine merknader at formålet med forslaget er å tydeliggjøre i lovteksten at besøksforbud kan nedlegges for å beskytte enkeltpersoner, men også omgangskretsen til enkeltpersoner som kan være utsatt for fare.

Komiteen er innforstått med at dette er en lovfesting av allerede gjeldende rett, og at påtalemyndigheten i forbindelse med en fotballkamp eller andre idrettsarrangement kan forby en enkeltperson eller grupper av personer å oppholde seg på og i umiddelbar nærhet av en stadion, på bestemte skjenkesteder eller i en kommune de dagene en bestemt klubb spiller kamp. Dette er etter erfaring fra hvordan mange idrettsarrangementer verden over har utviklet seg, hvor enkeltpersoner og grupper bruker muligheten til å utøve vold istedenfor å være opptatt av selve idrettsarrangementet, og dermed også utsetter publikum – barn, unge og eldre – for stor fare. Vi har sett at i flere land har menneskeliv gått tapt og mange hundre blitt skadet fordi en ikke har greid å stoppe den typen handlinger og opptøyer.

Dette er tiltak som kan iverksettes hvis en har mistanke om at uheldige episoder som vil kunne utsette andre for fare, kan oppstå. Men det må foreligge fare for voldsutøvelse som ledd i et gjensidig oppgjør mellom grupper av enkeltpersoner, eller ved at det brukes voldelige midler. Det er ikke slik at en person kan nektes opphold her i Oslo fordi det innebærer en fare for alle som er her, at han skal på et idrettsarrangement. Det må være bestemte grupper og bestemte steder og knyttet til bestemte forhold. Det er viktig at dette ikke tøyes for langt. Men det er veldig viktig at både politiet og ikke minst de som arrangerer, følger godt med når det er fotballkamper eller ishockeykamper eller hva det skulle være, og at det blir satt inn gode tiltak for å beskytte publikum og eventuelt dem som er på idrettsarenaen.

Vi har sett de senere årene at det har vært grupper av mennesker som støtter et bestemt lag, og som under dekke av dette har som formål ved bruk av vold å forulempe grupper som støtter det andre spillende laget, som en del av et gjengoppgjør. Derfor er det viktig at denne paragrafen nå blir håndhevet på en god måte.

Ellers vil komiteen vise til Prop. 43 L, som er dekkende for komiteens syn i denne saken.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

I

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 222 a første ledd skal lyde:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

  • a) begå en straffbar handling overfor en annen person,

  • b) forfølge en annen person,

  • c) på annet vis krenke en annens fred, eller

  • d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Slikt forbud kan også nedlegges til beskyttelse for en nærmere avgrenset krets av personer. Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.