Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 49 (2014–2015), jf. Innst. 189 L (2014–2015) og Prop. 43 L (2014–2015))

Sak nr. 18 [02:58:27]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)