Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2015 kl. 10

Dato: 28.04.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 59 (2014–2015), jf. Innst. 223 L (2014–2015) og Prop. 38 L (2014–2015))

Sak nr. 15 [18:09:16]

Stortingets vedtak til lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)