Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2015 kl. 10

Dato: 12.05.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 69 (2014–2015), jf. Innst. 253 L (2014–2015) og Prop. 35 L (2014–2015))

Sak nr. 19 [17:09:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 14–19.

Før det ringes til votering, vil statsråd Sylvi Listhaug overbringe 7 kgl. proposisjoner.

Statsråd Sylvi Listhaug overbrakte 7 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Votering i sakene nr. 14–19

Presidenten: Sakene nr. 14–19 er andre gangs behandling av lov og gjelder lovvedtakene 65 til og med 69.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling, og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.