Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2015 Innst. 253 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. er vedtatt. Det ble i tillegg gjort vedtak om at regjeringen gjennom forskrift gir kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt, når søket foregår i regi av kommunen; og gjennom forskrift å gi kommunene anledning til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, etter søknad. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen gjennom forskrift å gi kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn med jervebåser, samt å sørge for at i sentrale områder for kalving og flytting av tamrein skal snøscooterløyper være stengt om våren etter 25. april.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2015