Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 79 (2014–2015), jf. Innst. 309 L (2014–2015) og Prop. 92 LS (2014–2015))

Sak nr. 11 [22:38:15]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)