Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Prop. 92 LS (2014-2015), Innst. 309 L (2014-2015), Lovvedtak 79 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 309 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven om hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Bakgrunnen for lovendringen er kriminalomsorgens behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, og avtalen som er inngått med Nederland om bruk at et fengsel der.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015