Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 101 (2014–2015), jf. Innst. 332 L (2014–2015) og Prop. 72 L (2014–2015))

Sak nr. 32

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)