Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9

Dato: 19.06.2015

Dokumenter: (Innst. 384 S (2014–2015), jf. Prop. 124 S (2014–2015))

Sak nr. 5 [15:36:34]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Før det ringes inn til votering, vil statsråd Siv Jensen overbringe 8 kgl. proposisjoner.

Statsråd Siv Jensen overbrakte 8 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.