Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2015 kl. 10

Dato: 01.12.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 9 (2015–2016), jf. Innst. 36 L (2015–2016) og Prop. 149 L (2014–2015))

Sak nr. 9 [16:24:11]

Stortingets vedtak til lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)