Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m.

Prop. 149 L (2014-2015), Innst. 36 L (2015-2016), Lovvedtak 9 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.11.2015 Innst. 36 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2015