Stortinget - Møte mandag den 7. desember 2015 kl. 10

Dato: 07.12.2015

Dokumenter: (Innst. 88 S (2015–2016), jf. Prop. 22 S (2015–2016), unntatt kap. 456, 480, 490, 491, 3456 og 3490)

Sak nr. 15 [17:20:46]

Innstilling fra justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 15.

I lys av den gode stemningen og det forestående vil presidenten ønske justiskomiteen et godt julebord og minne om de fristelser som kan vederfares ved den slags tilstelninger ifølge dagens nyheter.

Det vil bli ringt til votering.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, blir auka med5 000 000
frå kr 344 489 000 til kr 349 489 000
71Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med1 000 000
frå kr 12 841 000 til kr 13 841 000
413Jordskiftedomstolane
21Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med2 000 000
frå kr 9 686 000 til kr 7 686 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, blir auka med34 000 000
frå kr 163 883 000 til kr 197 883 000
430Kriminalomsorga
1Driftsutgifter, blir auka med10 300 000
frå kr 3 877 016 000 til kr 3 887 316 000
60Refusjonar til kommunane, forvaringsdømte mv., kan overførast, blir redusert med24 400 000
frå kr 90 554 000 til kr 66 154 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, blir auka med69 900 000
frå kr 13 701 005 000 til kr 13 770 905 000
21Særskilde driftsutgifter, blir auka med13 900 000
frå kr 336 186 000 til kr 350 086 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, blir auka med3 400 000
frå kr 22 621 000 til kr 26 021 000
444Politiets sikkerheitsteneste (PST)
1Driftsutgifter, blir redusert med58 300 000
frå kr 711 394 000 til kr 653 094 000
454Redningshelikoptertenesta
1Driftsutgifter, blir redusert med5 400 000
frå kr 693 329 000 til kr 687 929 000
45Større utstyranskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med173 000 000
frå kr 444 688 000 til kr 271 688 000
455Redningstenesta
21Særskilde driftsutgifter, blir auka med5 000 000
frå kr 21 021 000 til kr 26 021 000
466Særskilde straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, blir auka med40 000 000
frå kr 1 007 593 000 til kr 1 047 593 000
468Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
1Driftsutgifter, blir redusert med800 000
frå kr 15 173 000 til kr 14 373 000
469Verjemålsordninga
1Driftsutgifter, blir auka med2 000 000
frå kr 187 656 000 til kr 189 656 000
21Særskilde driftsutgifter, blir auka med40 000 000
frå kr 92 208 000 til kr 132 208 000
Inntekter
3413Jordskiftedomstolane
2Sideutgifter, blir redusert med2 000 000
frå kr 9 777 000 til kr 7 777 000
3430Kriminalomsorga
3Andre inntekter, blir auka med4 000 000
frå kr 16 111 000 til kr 20 111 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
7Gebyr – sivile gjeremål, blir auka med55 000 000
frå kr 583 001 000 til kr 638 001 000
3469Verjemålsordninga
1Verjemåls-/representantordning, ODA-godkjende utgifter, blir auka med11 000 000
frå kr 9 139 000 til kr 20 139 000

II

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overskride løyvinga på kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 21 Særskilde driftsutgifter med inntil 15 mill. kroner, og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter med inntil 5 mill. kroner, dersom det er nødvendig for raskt å kunne setje i verk tiltak for å handtere eit høgare tal asylsøkjarar enn det som er lagt til grunn i løyvingsforslaget.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.