Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 30 (2015–2016), jf. Innst. 111 L (2015–2016) og Prop. 12 L (2015–2016))

Sak nr. 22

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Det vil bli ringt til votering.

Votering i sakene nr. 17–22

Presidenten: Sakene nr. 17–22 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene fra og med 25 til og med 30.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.