Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 118 S (2015–2016), jf. Prop. 20 S (2015–2016))

Sak nr. 9 [19:45:23]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med15 300 000
Fra kr 227 240 000 til kr 211 940 000
23Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, forhøyes med46 700 000
fra kr 87 108 000 til kr 133 808 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med52 000 000
fra kr 85 500 000 til kr 33 500 000
74CO2-kompensasjonsordning for industrien, nedsettes med11 500 000
fra kr 419 422 000 til kr 407 922 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 450 000 000 til kr 420 000 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 73 000 000
1481Klimakvoter
23Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 1 500 000 til kr 0
1482Internasjonale klima- og utviklingstiltak
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med100 000 000
Fra kr 2 905 998 000 til kr 2 805 998 000
Inntekter
4420Miljødirektoratet
9Internasjonale oppdrag forhøyes med46 700 000
fra kr 6 971 000 til kr 53 671 000
4481Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter nedsettes med335 500 000
fra kr 335 500 000 til kr 0

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjøre bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak86,5 mill. kroner

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover bevilgninger som er gitt, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1420Miljødirektoratet
34Statlige erverv, nasjonalparker85,5 mill. kroner

IV

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 får unntak fra forutsetningene i Stortingets vedtak fra 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger gjennom at tilskudd til Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetales med det formål å betale for fremtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

V

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481 Klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.