Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Dokumenter: (Innst. 124 S (2015–2016), jf. Prop. 28 S (2015–2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595)

Sak nr. 2 [15:30:43]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med81 900 000
fra kr 1 104 600 000 til kr 1 186 500 000
534Erstatningslokaler for departementene
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med35 000 000
fra kr 233 300 000 til kr 198 300 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat, bevilges med-569 593 000
1 Driftsinntekter-4 324 021 000
2 Driftsutgifter1 649 444 000
3 Avskrivinger1 049 700 000
4 Renter av statens kapital69 700 000
5 Til investeringsformål1 064 976 000
6 Til reguleringsfondet-79 392 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med58 300 000
fra kr 172 400 000 til kr 114 100 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med32 000 000
fra kr 1 422 600 000 til kr 1 454 600 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med80 000 000
fra kr 650 000 000 til kr 730 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 206 000 000 til kr 241 000 000
540Direktoratet for forvaltning og IKT
22Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, nedsettes med7 400 000
fra kr 18 300 000 til kr 10 900 000
575Ressurskrevende tjenester
60Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, forhøyes med205 460 000
fra kr 8 058 700 000 til kr 8 264 160 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 810 000 000 til kr 2 935 000 000
587Direktoratet for byggkvalitet
22Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, nedsettes med4 000 000
fra kr 57 652 000 til kr 53 652 000
2412Husbanken
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 40 800 000 til kr 44 800 000
72Rentestøtte, forhøyes med500 000
fra kr 9 000 000 til kr 9 500 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med700 000 000
fra kr 18 186 000 000 til kr 17 486 000 000
Inntekter
3525Fylkesmannsembetene
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 476 000
fra kr 164 700 000 til kr 154 224 000
5445Statsbygg
39Avsetning til investeringsformål, forhøyes med35 000 000
fra kr 1 029 976 000 til kr 1 064 976 000
3540Direktoratet for forvaltning og IKT
5Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, nedsettes med6 000 000
fra kr 10 400 000 til kr 4 400 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med24 000 000
fra kr 19 150 000 til kr 43 150 000
90Avdrag, forhøyes med500 000 000
fra kr 10 680 000 000 til kr 11 180 000 000
5615Husbanken
80Renter, forhøyes med100 000 000
fra kr 3 371 000 000 til kr 3 471 000 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilføye stikkordet kan overføres på bevilgningen i 2015 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 71 Romanifolkets/taternes kulturfond.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.