Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2015 kl. 9

Dato: 18.12.2015

Dokumenter: (Innst. 5 S (2015–2016), jf. Prop. 1 S (2015–2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016))

Sak nr. 16 [13:18:46]

Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.

Votering i sak nr. 16

Presidenten: Under debatten har Trygve Slagsvold Vedum satt frem et forslag på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Statistisk sentralbyrå viderefører sin virksomhet i Kongsvinger slik at ikke et viktig kompetansemiljø i denne byen gradvis sentraliseres til Oslo.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 92 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.49.45)Komiteen hadde innstilt:

A.

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter4 400 000 000
Totale utgifter4 400 000 000
Inntekter
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse150 000 000
Totale inntekter150 000 000

B.

Rammeområde 20

(Finansadministrasjon mv.)

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter332 258 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres60 496 000
70Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet13 400 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter332 444 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres18 500 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter323 428 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres24 700 000
1608Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres15 664 000
1610Tolletaten
1Driftsutgifter1 289 516 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres78 000 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter5 113 954 000
21Spesielle driftsutgifter185 100 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres293 600 000
23Spesielle driftsutgifter, a-ordningen83 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres107 400 000
70Tilskudd3 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter504 454 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres215 678 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres21 800 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning20 350 000 000
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning1 890 000 000
1633Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning5 489 700 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter42 820 000
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning10 698 000 000
1670Avsetninger til Den nordiske investeringsbank
50Tapsfond for miljølåneordningen20 000 000
Totale utgifter47 507 212 000
Inntekter
4600Finansdepartementet
2Diverse refusjoner698 000
4602Finanstilsynet
3Prospektkontrollgebyrer10 180 000
86Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.500 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester41 900 000
4610Tolletaten
1Særskilt vederlag for tolltjenester6 588 000
2Andre inntekter1 694 000
4Diverse refusjoner2 494 000
5Refusjon fra Avinor AS26 826 000
85Overtredelsesgebyr – valutadeklarering7 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr69 000 000
2Andre refusjoner43 316 000
3Andre inntekter46 310 000
5Gebyr for utleggsforretninger44 000 000
7Gebyr for bindende forhåndsuttalelser2 400 000
11Gebyr på kredittdeklarasjoner18 362 000
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning240 000 000
86Bøter, inndragninger mv.1 311 800 000
87Trafikantsanksjoner70 000 000
88Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret248 000 000
89Overtredelsesgebyr4 400 000
4620Statistisk sentralbyrå
2Oppdragsinntekter218 972 000
85Tvangsmulkt15 000 000
5351Overføring fra Norges Bank
85Overføring14 800 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger1 181 159 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital76 753 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
80Av statskassens foliokonto i Norges Bank236 800 000
81Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta200 000
82Av innenlandske verdipapirer1 719 300 000
83Av alminnelige fordringer25 000 000
84Av driftskreditt til statsbedrifter138 200 000
86Renter av lån til andre stater100 000
Totale inntekter20 606 952 000

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.50.16)

Videre var innstilt under rammeområde 20 B:

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan:

  • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1600 post 1kap. 4600 post 2
kap. 1600 post 21kap. 4600 post 2
kap. 1605 post 1kap. 4605 post 1
kap. 1610 post 1kap. 4610 postene 1, 4 og 5
kap. 1618 post 1kap. 4618 post 2
kap. 1618 post 1kap. 4618 post 3

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

  • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter.

Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1602Finanstilsynet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold10 mill. kroner
1610Tolletaten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold40 mill. kroner
1618Skatteetaten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold35 mill. kroner

IV

Fullmakt til å inngå avtaler om

investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

V

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan gi garantier for:

  • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

  • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 329 309 000 euro.

  • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 57 354 136 euro.

VI

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2016 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 21,3 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

VIII

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan:

  • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post 2 Andre inntekter.

  • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Skatteetaten framleier lokaler.

  • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, refusjoner fra andre offentlige institusjoner for investeringer Skatteetaten gjør i samarbeid med disse.

IX

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 127 243 964 000 kroner, hvorav 18 050 673 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

C.

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Inntekter
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte595 000 000
5616Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte417 000 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte320 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte500 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte8 300 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen200 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen6 000 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa500 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel25 800 000
86Utbytte2 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte5 000 000
5652Statskog SF – renter og utbytte
80Renter4 500 000
85Utbytte20 000 000
5656Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
85Utbytte13 308 000 000
5680Statnett S F
85Utbytte240 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte15 382 000 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85Utbytte88 300 000
5693Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.
85Utbytte fra Folketrygdfondet1 400 000
Totale inntekter31 121 802 000

D.

Vedtak utenfor rammeområdene

a.

Statens pensjonsfond utland

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
2800Statens pensjonsfond utland
50Overføring til fondet204 087 000 000
Totale utgifter204 087 000 000
Inntekter
5800Statens pensjonsfond utland
50Overføring fra fondet208 994 411 000
Totale inntekter208 994 411 000

b.

Lånetransaksjoner mv.

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
90Lån til norske borgere i utlandet360 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
90Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)175 000 000
161Næringsutvikling
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland1 125 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning6 200 000 000
1331Infrastrukturfond
95Innskudd av fondskapital30 000 000 000
1356Infrastrukturforetak jernbane
96Aksjekapital100 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95Kapitalinnskudd14 250 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning24 343 146 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning16 791 000 000
2421Innovasjon Norge
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning42 900 000 000
95Såkornfond Agder-Telemark, egenkapital127 500 000
2426Siva S F
90Lån, overslagsbevilgning50 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
90Utlån15 000 000 000
Totale utgifter150 962 106 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
90Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet318 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Tilbakebetaling av lån17 000 000 000
3732Regionale helseforetak
90Avdrag på investeringslån tom. 2007663 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
96Salg av aksjer25 000 000
4162Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån10 000 000
4312Oslo Lufthavn AS
90Avdrag på lån444 400 000
4322Svinesundsforbindelsen AS
90Avdrag på lån25 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
90Redusert lån og rentegjeld8 914 712 000
93Omgjøring av utdanningslån til stipend5 689 308 000
5312Husbanken
90Avdrag11 000 000 000
5325Innovasjon Norge
90Avdrag på utestående fordringer42 500 000 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond10 000 000
5326Siva SF
90Avdrag på utestående fordringer50 000 000
5329Eksportkreditt Norge AS
90Avdrag på utestående fordringer10 200 000 000
5341Avdrag på utestående fordringer
95Avdrag på lån til andre stater300 000
5999Statslånemidler
90Lån54 430 068 000
Totale inntekter150 962 106 000

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.51.00)

Videre var innstilt under rammeområde 22 D:

II

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

III

Deltakelse i kapitaløkninger i

internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i de første kapitalinnskuddene i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 110 mill., innbetalt i fem årlige bidrag, og gir garantier tilsvarende USD 440 mill. for perioden 2016–2020. Innbetalingen belastes kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

IV

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2017 til kommuner.

  • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2017 til fylkeskommuner.

V

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2016 kan gi tilsagn om lån for 18 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2016 og senere år.

VI

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

VII

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportkredittordningen, men slik at utlån i 2016 ikke overstiger 45 mrd. kroner.

VIII

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, med inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.