Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2016 kl. 12

Dato: 29.03.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 47 (2015–2016), jf. Innst. 166 L (2015–2016) og Prop. 36 L (2015–2016))

Sak nr. 10

Stortingets vedtak til lov om endringer i vergemålsloven m.m.