Stortinget - Møte tirsdag den 3. mai 2016 kl. 10

Dato: 03.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 53 (2015–2016), jf. Innst. 231 L (2015–2016) og Prop. 38 L (2015–2016))

Sak nr. 8 [15:07:00]

Stortingets vedtak til lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 7 og 8

Presidenten: Sakene nr. 7 og 8 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 52 og 53.

Det foreligger ingen forslag til anmerking til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.