Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Prop. 38 L (2015-2016), Innst. 231 L (2015-2016), Lovvedtak 53 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2016 Innst. 231 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om skatteforvaltning som innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.05.2016