Stortinget - Møte tirsdag den 10. mai 2016 kl. 10

Dato: 10.05.2016

Dokumenter: (Innst. 226 S (2015–2016), jf. Prop. 56 S (2015–2016))

Sak nr. 11 [15:48:38]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.