Stortinget - Møte torsdag den 12. mai 2016 kl. 10

Dato: 12.05.2016

Dokumenter: (Innst. 225 S (2015–2016), jf. Prop. 54 S (2015–2016))

Sak nr. 6 [11:20:26]

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Talere

Votering i sak nr. 6

Margunn Ebbesen (H) [11:21:18]: (ordfører for saken): Jeg takker komiteen for et veldig godt samarbeid i denne saken også. Vi er utrolig dyktige, og har en veldig god regjering, selvfølgelig!

Det er en enstemmig komité som i dag slutter seg til regjeringens forslag om samtykke til inngåelse av to avtaler om politisamarbeid, med henholdsvis EU og USA. Saken har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som slutter seg til justiskomiteens innstilling uten ytterligere merknader.

Gjennom denne saken behandler vi som sagt to avtaler om politisamarbeid, med henholdsvis EU og USA. Avtalen mellom EU og Norge – Prüm-avtalen – innebærer norsk tilslutning til mesteparten av EUs regelverk i de såkalte Prüm-beslutningene. Avtalen mellom Norge og USA – PCSC-avtalen – gjelder styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Prüm-avtalen innebærer norsk tilslutning til mesteparten av EUs regelverk i de såkalte Prüm-beslutningene, mens PCSC-avtalen inneholder en egen regulering av hvordan samarbeidet mellom Norge og USA skal foregå. Begge avtalene omhandler bl.a. direkte søketilgang for partenes politimyndigheter i referansedata fra hverandres DNA- og fingeravtrykkregistre for kriminalitetsbekjempelse.

Gjennom komitébehandlingen viser komiteen til proposisjonen, hvor det står at det må antas at Prüm-beslutningene vil få stadig økende betydning for politisamarbeidet i Europa, og at dersom Norge har dårligere samarbeidsformer enn andre Schengen-stater, kan det føre til at Norge blir et mer attraktivt land for kriminelle å operere i eller ut fra.

Når det gjelder PCSC-avtalen med USA, har USA som en del av sitt visumfrihetsprogram krevd at alle stater som ønsker å delta i dette programmet, inngår en PCSC-avtale om styrket samarbeid om forebyggelse og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Statsråd Anders Anundsen [11:23:38]: Noen ganger kan man få inntrykk av at noen av tilslutningsavtalene har et veldig formelt preg, men Prüm-avtalen, som gjelder tilslutning til samarbeid med EU-landene, har en ganske stor realitet.

Jeg vil takke saksordføreren for en god gjennomgang av realitetene i saken, for det handler rett og slett om å styrke det internasjonale politisamarbeidet i Europa. Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått til denne tilslutningsavtalen, at vi nå endelig får sanksjonert den og får sørget for at Norge får så gode samarbeidsmuligheter med europeisk politi som det er behov for å ha.

Vi har en situasjon hvor organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet i mye større grad enn tidligere er grenseoverskridende. Tidligere hadde man bander som gjennomførte ulik kriminell aktivitet, også velorganisert, innenfor norske grenser, men det symptomatiske nå er at den kriminaliteten ikke lenger forholder seg til landegrenser. Det er avgjørende at vi har et nært og godt politisamarbeid, og dette vil gi gode praktiske rammer for det.

I tillegg inneholder Prüm-avtalen bestemmelser om bistand mellom avtalelandene, som kan være viktig også for Norge i bestemte situasjoner og sikre en plattform for den bistanden som kan være avgjørende i ulike beredskapssammenhenger.

Jeg har også lyst til kort å nevne at PCSC-avtalen med USA er en avtale som amerikanske myndigheter har vært veldig opptatt av skal komme på plass, bl.a. som en del av – som saksordføreren også riktig pekte på – videreføringen av Visa Waiver-programmet, som Norge er en del av. Det at vi nå får et enda tettere og nærmere søkesamarbeid, er veldig positivt. Når det gjelder PCSC-avtalen, vil søkemuligheten der i praksis dreie seg om fingeravtrykk, ikke DNA, slik situasjonen er i dag, på grunn av amerikansk lovgivning. Det kan jo endre seg etter hvert.

Det er faktisk en ganske stor dag i dag for kampen mot organisert og alvorlig kriminalitet og terror.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:

II

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.