Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2016 kl. 10

Dato: 24.05.2016

Dokumenter: (Innst. 272 S (2015–2016), jf. Dokument 12:29 (2011–2012))

Sak nr. 12 [16:43:47]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H. Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank)

Talere

Votering i sak nr. 12

Helge Thorheim (FrP) [16:44:24]: (ordfører for saken): Denne saken er et tverrpolitisk forslag om grunnlovfesting av Norges Bank som Norges sentralbank. En slik grunnlovfesting er ikke nytt. Allerede i 1814 ble banken skrevet inn i Grunnloven, og § 110 slo den gang fast: «Norge beholder sin egen Bank og sit eget Penge- og Myntvæsen». Ordlyden i § 110 lå fast helt frem til 1911 da denne paragrafen ble benyttet til grunnlovfesting av statens reservefond i stedet for Norges Bank. Og Norges Bank har etter dette ikke vært grunnlovfestet.

Norges Bank er en av de eldste sentralbankene i verden og ble stiftet i 1816. I Sverige har de på sin side den eldste sentralbanken i verden, helt fra 1668. Sveriges Riksbank har vært grunnlovfestet og omtalt i regjeringsformen i flere hundre år.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, viser til at flere av de øvrige overordnede samfunnsinstitusjoner i Norge er grunnlovfestet, og det er etter flertallets vurdering naturlig at også Norges Bank, som en av de viktige samfunnsinstitusjonene, blir omtalt i Grunnloven. Flertallet viser til at Norges Bank er nærmere regulert i sentralbankloven, og at grunnlovfestingen derfor ikke får noen konsekvenser for funksjonen eller rollen til Norges Bank som sentralbank. Denne forblir uendret.

Komiteens flertall tilrår på denne bakgrunn at forslaget til ny § 33 bifalles, slik at bestemmelsen på bokmål og nynorsk lyder henholdsvis:

«Norges Bank er landets sentralbank.

Noregs Bank er sentralbanken i landet.»

Det antas at komiteens medlem fra Venstre selv vil argumentere for at Venstre ikke bifaller forslaget om grunnlovfesting av Norges Bank.

Med dette anbefaler jeg komiteens tilråding slik den fremgår av innstillingen i saken.

Jette F. Christensen (A) [16:46:43]: Jeg tar ordet for det første for protokollens skyld for å si at Arbeiderpartiet kommer til å stemme for flertallsforslaget, men jeg tar også ordet for å rette oppmerksomheten mot merknaden fra Venstre.

Venstre skriver at de «viser til flertallets merknad over hvor det helt riktig påpekes at en grunnlovfesting av Norges Bank ikke får noen konsekvenser for funksjonen eller rollen til Norges Bank som sentralbank». Og så kommer det jeg reagerer på: «Dette medlem», fra Venstre, «er imot å ta inn selvfølgeligheter og tillegg som ikke har noen reell betydning i Grunnloven.»

Sentrale samfunnsinstitusjoner som er en del av vår statsforvaltning, er ikke selvfølgeligheter. Jeg vil minne om at da vi diskuterte og gikk gjennom grunnlovsrevisjonen opp mot jubileet i 2014, var noe av poenget å oppgradere Grunnloven og ta inn flere menneskerettigheter, men også at man skulle gi et klarere bilde av hvordan Norge ser ut, hvordan Norge styres, og hvilke store institusjoner Norge består av. Man skal kunne lese og forstå Norge bedre av å lese den nye Grunnloven. Jeg opplever at dette forslaget vil være et ledd i det. Det å si at man som prinsipp ikke tar inn selvfølgeligheter i Grunnloven, og nevne en samfunnsinstitusjon som Norges Bank som det, synes jeg er underlig. Jeg mener også det er en feil tolkning av oppgaven kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt på alvor, nemlig å oppjustere og modernisere Grunnloven til å være et sted man kan gå for å lære om hvordan Norge ser ut. Det vil man bedre kunne gjøre med å ta inn denne paragrafen om at Norges Bank er landets sentralbank.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [16:49:09]: Jeg vil først slutte meg til det som foregående taler, Jette F. Christensen, sa angående Venstres merknad. Det er akkurat samme forståelsen som Senterpartiet har: Grunnloven skal på en god måte vise seg fram på en sånn måte at folk flest kan lese og forstå Norge bedre. Det er en etter min vurdering lite ansvarlig merknad fra Venstre når en sier at det å grunnlovfeste Norges Bank er å grunnlovfeste selvfølgeligheter.

Det er ingen grunn til å holde noe langt innlegg annet enn å støtte det som saksordføreren har sagt. Norges Bank ble skipet i 1816 og har tidligere vært inne i Grunnloven. Dette grunnlovsframlegget vi nå behandler, bygger på en statsrettslig og historisk utgreiing om grunnlovfesting av Norges Bank som Finansdepartementet, av alle, gjorde opptakten til i 2011. Arbeidet ble gjort av professorene Eivind Smith på juridisk side og Aanund Hylland, samfunnsøkonomi og avgjerdsteori, ved Universitetet i Oslo og levert den 22. desember 2011. Utgreiinga følger med som vedlegg til grunnlovsframlegget.

Det er en enkel paragraf som er satt opp med § 33: «Norges Bank er landets sentralbank.»

Jeg vil bare avslutningsvis si – det er ikke alle som er klar over det, og det er viktig å få det i protokollen – at tidligere statssekretær Morten Søberg fra Senterpartiet i Finansdepartementet har hatt et sterkt engasjement for saken og har gjort et grundig arbeid for å få fram dette grunnlovsforslaget til vedtak. Jeg vil berømme arbeidet som tidligere statssekretær Morten Søberg har gjort, som forhåpentligvis nå fører fram til det nødvendige to tredjedels flertall i dag og derfor blir ny § 33 i Grunnloven.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12.

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:29 (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H. Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovfesting av Noregs Bank) – bifalles.

Grunnlovsforslaget var sålydende:

«Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 33

Norges Bank er landets sentralbank.

§ 33

Noregs Bank er sentralbanken i landet.»

Presidenten: Venstre har varslet at de vil stemme imot. De øvrige partiene har varslet at de vil støtte innstillingen.

Vi voterer ved navneopprop.

De som stemmer for innstillingen, svarer ja, og de som stemmer imot, svarer nei. Presidenten vil henstille til representantene om å være stille under voteringen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 158 mot 8 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.44.47)

De 158 representantene som stemte for, var:

Oskar J. Grimstad, Rigmor Andersen Eide, Jenny Klinge, Lisbeth Berg-Hansen, Odd Henriksen, Kenneth Svendsen, Tone-Helen Toften, Margunn Ebbesen, Anna Ljunggren, Jan Arild Ellingsen, Kjell-Idar Juvik, Willfred Nordlund, Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken, Olemic Thommessen, Morten Ørsal Johansen, Stine Renate Håheim, Truls Wickholm, Nikolai Astrup, Hadia Tajik, Michael Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Jonas Gahr Støre, Kristin Vinje, Heikki Eidsvoll Holmås, Marianne Marthinsen, Mudassar Kapur, Knut Falk Qvigstad, Mazyar Keshvari, Jan Bøhler, Stefan Heggelund, Marit Nybakk, Heidi Nordby Lunde, Hans Olav Syversen, Siri A. Meling, Eirin Sund, Bente Thorsen, Arve Kambe, Olaug V. Bollestad, Torstein Tvedt Solberg, Roy Steffensen, Tina Bru, Hege Haukeland Liadal, Sveinung Stensland, Helge Thorheim, Geir Pollestad, Geir Sigbjørn Toskedal, Ingrid Heggø, Liv Signe Navarsete, Bjørn Lødemel, Terje Aasland, Solveig Sundbø Abrahamsen, Bård Hoksrud, Lise Wiik, Christian Tynning Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold, Martin Henriksen, Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Tove Karoline Knutsen, Regina Alexandrova, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, Marit Arnstad, Elin Rodum Agdestein, Trond Giske, Frank J. Jenssen, Ferhat Güven, Sivert Bjørnstad, Torhild Aarbergsbotten, Jorodd Asphjell, Karianne O. Tung, Heidi Greni, Lill Harriet Sandaune, Snorre Serigstad Valen, Svein Flåtten, Dag Terje Andersen, Morten Stordalen, Kårstein Eidem Løvaas, Sonja Mandt, Tom E.B. Holthe, Anders Tyvand, Svein Roald Hansen, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein, Irene Johansen, Bengt Morten Wenstøb, Stein Erik Lauvås, Erlend Wiborg, Eirik Milde, Line Henriette Hjemdal, Freddy de Ruiter, Svein Harberg, Ingebjørg Amanda Godskesen, Kjell Ingolf Ropstad, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Åse Michaelsen og Hans Fredrik Grøvan, Norunn Tveiten Benestad, Odd Omland, Sylvi Graham, Anniken Huitfeldt, Kari Kjønaas Kjos, Tone Wilhelmsen Trøen, Sverre Myrli, Bente Stein Mathisen, Marianne Aasen, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim, Åsmund Aukrust, Nils Aage Jegstad, Ib Thomsen, Gunvor Eldegard, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Bård Vegar Solhjell, Martin Kolberg, Trond Helleland, Jørund Rytman, Lise Christoffersen, Anders B. Werp, Torgeir Micaelsen, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Frank Bakke-Jensen, Kåre Simensen, Jan-Henrik Fredriksen, Kirsti Bergstø, Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Gunnar Gundersen, Hege Jensen, Tone Merete Sønsterud, Trygve Slagsvold Vedum, Karin Andersen, Per Rune Henriksen, Helge André Njåstad, Peter Christian Frølich, Jette F. Christensen, Torill Eidsheim, Astrid Aarhus Byrknes, Laila Marie Reiertsen, Magne Rommetveit, Sigurd Hille, Ruth Grung, Audun Lysbakken, Ove Trellevik, Kjersti Toppe, Erik Skutle, Helge Orten, Else-May Botten, Harald T. Nesvik, Elisabeth Røbekk Nørve og Fredric Holen Bjørdal.

De 8 representantene som stemte imot, var:

Pål Farstad, Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, André N. Skjelstad og Terje Breivik.

Følgende 3 representanter var fraværende:

Abid Q. Raja (forf.), Øyvind Halleraker (forf.), Anne Tingelstad Wøien (forf.).