Stortinget - Møte mandag den 30. mai 2016 kl. 12

Dato: 30.05.2016

Dokumenter: (Innst. 302 S (2015–2016), jf. Prop. 75 S (2015–2016))

Sak nr. 13 [19:13:14]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.