Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2017

Dato: 19.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Geir Jørgen Bekkevold, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger fire permisjonssøknader:

 • fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 23. januar til og med 3. februar

 • fra representanten Trond Giske om foreldrepermisjon i tiden fra og med 24. januar til og med 2. februar

 • fra representanten Rigmor Andersen Eide om sykepermisjon i tiden fra og med 24. januar og inntil videre

 • fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. februar til og med 28. februar

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra andre vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Gunn Elin Flakne foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Eva Kristin Hansens permisjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve fra 31. januar–2. februar og Steinar Reiten fra 30. januar og inntil videre

  • For Telemark fylke: Lise Wiik, fra 1. februar–28. februar

  • For Sør-Trøndelag fylke: Audun Otterstad, fra 24. januar og inntil videre og Ferhat Güven fra 31. januar–2. februar

Presidenten: Representanten Rigmor Andersen Eide vil fremsette et representantforslag.

Rigmor Andersen Eide (KrF) []: På vegne av stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og meg selv vil jeg fremme et forslag om marine verneområder i Arktis og føre var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.