Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2017

Dato: 19.01.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 158 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 2 [10:04:25]

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner (Innst. 158 S (2016-2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.