Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2017

Dato: 19.01.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 159 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 3 [10:04:39]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd (Innst. 159 S (2016-2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.