Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2017

Dato: 31.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [18:35:06]

Referat

 • 1. (131) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) (Lovvedtak 19 (2016-2017))

  • - er sanksjonert under 27. januar 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (132) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder (Dokument 8:36 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (133) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen (Dokument 8:35 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4. (134) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016-2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.