Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 178 S (2016–2017), jf. Dokument 8:20 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [10:29:37]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard (Innst. 178 S (2016–2017), jf. Dokument 8:20 S (2016–2017))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Martin Henriksen (A) [] (ordfører for saken): Jeg viser til innstillinga til Dokument 8:20 S for 2016–2017, representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard. Forslaget, som er fremmet av tre representanter fra Venstre, har som mål å endre på det faktum at man i dag ikke har anledning til å søke om eller starte folkehøyskole på Svalbard fordi folkehøyskoleloven ikke har noen bestemmelse om anvendelse på Svalbard.

Det er ingen overdrivelse å si at dette ikke er den vanskeligste saken komiteen har hatt til behandling. I denne saken har det vært liten, om noen, uenighet i det hele tatt. Komiteen går enstemmig inn for å be regjeringa igangsette arbeidet med å foreslå endring i folkehøyskoleloven slik at det åpnes opp for å kunne drive folkehøyskole på Svalbard. Det er gledelig.

Svalbard er et samfunn i omstilling. I svalbardmeldinga som Stortinget behandlet i høst, peker Stortinget på at det må utvikles nye næringsveier. Svalbard må ha flere bein å stå på.

Store Norske, som tidligere har vært motoren på øygruppa, har ikke lenger samme driftsgrunnlag som tidligere og er selv et selskap i omstilling. Når den viktigste næringsaktiviteten – som sysselsetter flest i øysamfunnet – har utfordringer, er det storsamfunnets ansvar å utforme en politikk som sikrer at Svalbard kan fortsette å være et vitalt og bærekraftig samfunn. Det er ikke viktig bare for Svalbard isolert sett fordi det skaper nye arbeidsplasser, men det er også viktig for Norge for å understreke norsk suverenitet – og fordi aktiv satsing på Svalbard gir oss nye muligheter innen forskning, høyere utdanning og reiseliv. Storsamfunnet har derfor en oppgave i å legge til rette for flere typer aktiviteter og nye arbeidsplasser – og for at nytt næringsgrunnlag kan utvikles.

Den saken vi behandler i dag, handler kort og godt om at Stortinget ikke ønsker at lovverket skal hindre en mulig ny aktivitet, nemlig folkehøyskole. Det er aktører i lokalsamfunnet som har igangsatt et arbeid for å få realisert oppstart av en folkehøyskole på Svalbard, og arbeidet støttes av lokalstyret i Longyearbyen.

Det er gledelig at alle partier nå går inn for at loven kan endres. Dermed er det mulig for de lokale aktørene å jobbe videre med planene for en mulig folkehøyskole. At loven endres, betyr imidlertid ikke at de vanlige prosessene for søking og godkjenning av folkehøyskoler endres. Dersom det skal startes folkehøyskole på Svalbard, understreker komiteen at det fortsatt må utarbeides en god søknad, som behandles på vanlig måte. Likevel er det liten tvil om at et folkehøyskoletilbud på Svalbard kan bli både unikt og attraktivt – og med spennende muligheter for samarbeid med de andre aktørene i øysamfunnet.

Trine Skei Grande (V) []: Jeg vil gjerne takke saksordføreren for en god og grundig gjennomgang. Jeg er veldig glad for at alle partiene støtter opp – selv om han klarte å la være å nevne hvem som har jobbet dette fram. Derfor tar jeg på meg den jobben, for initiativet fra oss i Venstre kom først og fremst fra vårt lokallag på Svalbard. I arbeidet med svalbardmeldinga seig det nok inn over dem i hvor mange deler av det norske samfunnslivet Svalbard er unntatt lovgivning. I alle lover vi vedtar, må vi påpeke hvorvidt de gjelder for Svalbard-området.

Folkehøyskoler er i vekst for tida, og jeg tror de fyller en veldig viktig funksjon i mange ungdommers liv. Vårt forsvar har blitt annerledes. Før brukte veldig mange unge gutter tida dette ene året til å finne seg sjøl, finne ut hva de hadde lyst til å jobbe med, finne struktur på livet sitt. Ungdom i dag settes under et veldig stort press i mange viktige og avgjørende valg for framtida. I det har folkehøyskolene funnet en viktig rolle for å være med på å utvikle og danne mennesker, som jeg mener er en viktig funksjon utdanningstilbudene våre skal ha. Når disse så vokser, er det unaturlig at ikke Svalbard også skal være en del av den loven. Sjøl om vi, når vi i dag vedtar dette, verken har vedtatt lovteksten – det antar vi statsråden vil gjøre en jobb med å få på plass – eller støtten til en skole, gir det i hvert fall en god start for dem som jobber med denne ideen på Svalbard.

Jeg var saksordfører for svalbardmeldinga da vi behandlet den før jul. Da var ett av ønskene uttrykt fra denne sal at vi ønsker å ha flere nordmenn til stede på Svalbard, at vi ønsker at flere skal vite hva Svalbard er, og at vi skal ta vare på naturen der oppe på en god måte. Ved å utdanne flere ungdommer til å skjønne Svalbard, skjønne hva som ligger i Svalbard-området og i de naturressursene og den forskningen som skjer der oppe, tror jeg vi kan lage veldig spennende folkehøyskolekonsept knyttet opp mot det. Det vil gi mulighet til at mange ungdommer får en tilknytning til denne øygruppa, som er så magisk. Jeg tror at alle som er blitt bitt av den basillen, aldri blir kvitt den. Jeg vil at mange norske ungdommer skal ha den følelsen det er å være nært knyttet til Svalbard.

Dette svarer på veldig mange av utfordringene vi står overfor. Det svarer på den generelle utfordringen vi har innenfor utdanningssystemet vårt – der folkehøyskolene gir et godt svar – det svarer på utfordringene vi har med norsk tilstedeværelse på en øygruppe der det er viktig for oss å ha norsk tilstedeværelse, og det svarer på de viktige klima- og miljøutfordringene som er så ekstremt godt synlige nettopp på denne øygruppa.

Da jeg snakket med Svalbard i morges, var det full storm og store problemer med å komme seg fram til jobb, sjøl om de aller fleste ikke har lang jobbvei. Men i det ligger også at vi har hatt veldig høye temperaturmålinger der, og meldinga de som bor der fikk i morges, var at snøskredfaren var på faregrad 4. De utfordringene vi ser i dette «klimalaboratoriet» – som Svalbard nærmest er for oss – tror jeg det er viktig å få forståelse for, også blant ungdom. Her kommer man veldig nær naturen, men man kommer også veldig nær de klimaendringene som planeten vår nå blir utsatt for. Jeg syns det er viktig å bruke alle anledninger vi har til å utdanne all vår ungdom i de utfordringene vi står overfor på dette området.

Jeg er kjempeglad for at vi fikk støtte til forslaget, jeg er kjempeglad for initiativet vi har fått fra Svalbard, og den jobben Svalbard Venstre har gjort overfor oss, men jeg håper at statsråden legger seg i selen og får loven fort igjennom. Så skal støtten vedtas rettferdig etter søknadsbehandling og prosedyrer. Det er i hvert fall et stort potensial for Svalbard å begynne å satse på den type drift som en folkehøyskole ville være.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen []: Dette er jo en gladsak, må vi kunne kalle det, så jeg vil gjerne si tusen takk til Venstre for å ha fremmet representantforslaget. Jeg er enig i alt som har blitt sagt fra denne talerstolen, både om viktigheten av Svalbard og av at vi har tilstedeværelse også på kunnskapssektoren. Jeg er enig i at det er ingen grunn til at folkehøyskoleloven ikke skal åpne for at det kan søkes om godkjenning av folkehøyskole på Svalbard. Så må selvfølgelig den søknaden behandles på vanlig måte når den kommer, men det er åpenbart at det er mange spennende muligheter hvis man jobber med dette.

Jeg vil sette i gang arbeidet med å foreslå endring i folkehøyskoleloven, slik at det åpnes for å kunne drive folkehøyskole på Svalbard. Jeg tar sikte på å sende forslag om lovendring på høring i inneværende stortingsperiode.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Iselin Nybø (V) []: Jeg takker statsråden for et ikke så langt, men dog et ganske presist innlegg.

Det vi gjør nå, er å be statsråden legge fram en lovendring som gjør at det åpner seg opp en mulighet for å søke om å opprette en folkehøyskole på Svalbard. Men det er fortsatt et stykke igjen før vi ser en folkehøyskole på Svalbard. Nå har vi opprettet noen nye folkehøyskoler i denne perioden, men det har jo skjedd, vil jeg si, utelukkende etter påtrykk fra Venstre og Kristelig Folkeparti i budsjettforhandlingene. Når vi får dette på plass, står vi med en ganske unik mulighet til å få en helt annerledes folkehøyskole. Mitt spørsmål til statsråden er om han kan se for seg at en folkehøyskole på Svalbard vil være så pass spesiell at til og med partiet Høyre og regjeringen kunne ønsket seg en slik folkehøyskole.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen []: Takk for et snedig spørsmål.

Jeg må bare minne om at selv om det er helt riktig at initiativet til de folkehøyskolene som er blitt opprettet i denne perioden – den folkehøyskolen er det vel kanskje til og med – har kommet fra Kristelig Folkeparti og Venstre, så har det kommet gjennom budsjettforlik hvor vi står felles ansvarlig for det vi blir enige om.

Jeg er helt enig i at det er ekstra spennende å tenke seg en folkehøyskole på Svalbard, også fordi vi gjennom flere år har bygd opp utdannings- og forskningstilstedeværelsen vår på Svalbard. Det er en viktig del av det å gi Svalbard-samfunnet flere bein å stå på. Jeg kan ikke love noe, men dette vil vi nok se på med åpent blikk – er det ikke det det heter?

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.