Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Tove Kari Viken

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet Tove Kari Viken gikk bort 2. desember, etter lengre tids sykdom. Hun ble 74 år gammel.

Tove Kari Viken ble født i Oppdal i 1942 og vokste opp på Kongsvoll, hvor far Henry Hanssen var jernbanetelegrafist. Kongsvoll preget henne, både som menneske og politiker.

Gjennom hele sitt voksne liv var Viken opptatt av næringsliv, spesielt kombinasjonen av næringsliv, reiseliv og landbruk. Men det var en skolesak som førte henne inn i politikken. I 1968 var nedleggelse av Vollan skole et tema i valgkampen lokalt. Dette ville ikke småbarnsmoren sitte rolig og se på. Hun engasjerte seg i Senterpartiet, der hun skulle få en lang politisk karriere. Fra 1975 til 1983 satt Tove Kari Viken i Oppdal kommunestyre, og fra 1987 til 1989 var hun varaordfører i hjembygda.

Skole, barns vilkår og fremtid skulle bli viktige saker for Viken. Til Nationen uttalte hun en gang: Hele mitt politiske engasjement stammer fra mine barn. Hvordan vil de få det i årene fremover?

Viken var en kvinnesakskvinne, men så ikke på seg selv som noen «rødstrømpe». Hun var en foregangskvinne på flere områder, og hun var svært opptatt av bl.a. bondekonas rettslige vilkår. I 1981 ble hun Bondelagets første kvinnelige styremedlem, og hun ble også den første fast innvalgte kvinnelige stortingsrepresentanten for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag.

Fra 1981 til 1989 var Viken vararepresentant til Stortinget, og fra 1989 var Tove Kari Viken stortingsrepresentant. Samtidig ble hun leder av Senterpartiets studieforbund og medlem av partiets sentralstyre. Viken ble gjenvalgt i 1993, etter et brakvalg der Senterpartiet fikk 18,3 pst. av stemmene i Sør-Trøndelag. I begge periodene på Stortinget var Viken medlem av sosialkomiteen, og da hun ikke kom inn på Stortinget ved 1997-valget, ble hun politisk rådgiver i sosialsaker i Sosial- og helsedepartementet den følgende stortingsperioden. I tillegg var hun vara til Stortinget.

Også etter at hun hadde gitt seg som rikspolitiker, fortsatte hun å engasjere seg. I 2006 var hun igjen i nyhetsbildet, da hun sto i spissen for demonstrasjoner mot Forsvarets testing av klasebomber i Hjerkinn skytefelt.

Vi minnes Tove Kari Viken med stor takknemlighet for det arbeidet hun la ned for Stortinget, og lyser fred over hennes minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentantene for Aust-Agder fylke Lene Langemyr og for Møre og Romsdal fylke Tove-Lise Torve tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Venstres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ketil Kjenseth fra og med 21. februar og inntil videre

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Geir Pollestad fra og med 21. februar og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Oppland fylke: Ingjerd Thon Hagaseth

    • For Rogaland fylke: Sofie Margrethe Selvikvåg

Presidenten:Ingjerd Thon Hagaseth og Sofie Margrethe Selvikvåg er til stede og vil ta sete.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbrakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentant Kirsti Bergstø og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet.

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande vil fremsette et representantforslag.

Trine Skei Grande (V) []: Ut fra den forrige framleggelsen kan det vel tyde på at vi får flertall for dette. Jeg ønsker på vegne av representantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og meg sjøl å fremme et forslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.