Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 184 S (2016-2017), jf. Prop. 40 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 8 [15:12:41]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger (Innst. 184 S (2016-2017), jf. Prop. 40 S (2016-2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.