Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 54 (2016–2017), jf. Innst. 172 L (2016–2017) og Prop. 5 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 11 [15:53:45]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) (Lovvedtak 54 (2016–2017), jf. Innst. 172 L (2016–2017) og Prop. 5 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.