Stortinget - Møte tirsdag den 7. mars 2017

Dato: 07.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 16 [17:04:12]

Referat

 • 1. (167) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) (Lovvedtak 53 (2016–2017))

 • - er sanksjonert under 3. mars 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (168) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder (Dokument 8:53 S (2016–2017))

 • 3. (169) Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.) (Prop. 63 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (170) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud (Dokument 8:55 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5. (171) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer (Dokument 8:54 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (172) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad om offentlighet rundt landmaktstudien (Dokument 8:52 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.