Stortinget - Møte torsdag den 8. mars 2018

Dato: 08.03.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:09:21]

Referat

  • 1. (286) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (Dokument 8:155 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (287) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Arne Nævra om å rette opp mangler i TSB, rusbehandlingen som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til (Dokument 8:157 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

  • 3. (288) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett også kan få rett (Dokument 8:152 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt justiskomiteen, unnateke forslag nr. 2, som vert behandla etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav e (vert avvist).

Presidenten: Dermed er dagens kart behandla ferdig. Forlanger nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.