Stortinget - Møte torsdag den 8. mars 2018

Dato: 08.03.2018
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 146 L (2017–2018), jf. Prop. 165 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:45]

Innstilling fra justiskomiteen om Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Innst. 146 L (2017–2018), jf. Prop. 165 L (2016–2017))