Stortinget - Møte tirsdag den 24. april 2018

Dato: 24.04.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [17:13:05]

Referat

 • 1. (412) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) (Lovvedtak 32 (2017–2018))

  • 2. lov om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) (Lovvedtak 31 (2017–2018))

  • 3. lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Lovvedtak 34 (2017–2018))

  • 4. lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) (Lovvedtak 35 (2017–2018))

  • 5. lov om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (Lovvedtak 40 (2017–2018))

  • 6. lov om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) (Lovvedtak 39 (2017–2018))

  • 7. lov om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) (Lovvedtak 38 (2017–2018))

  • 8. lov om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven (Lovvedtak 37 (2017–2018))

  • 9. lov om endringer i vegtrafikkloven (alkolås) (Lovvedtak 43 (2017–2018))

 • – er sanksjonert under 20. april 2018

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (413) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft (Dokument 8:219 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (414) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone (Dokument 8:218 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 4. (415) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester) (Prop. 83 L (2017–2018))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (416) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Petter Eide om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste (Dokument 8:220 S (2017–2018))

Presidenten: Presidenten gjer framlegg om at referatsak nr. 416 vert send utanriks- og forsvarskomiteen.

Erlend Larsen (H) (fra salen): President! Jeg har et spørsmål til referatsak nr. 416. Burde den ikke også vært sendt til arbeids- og sosialkomiteen, i og med at de som har behov for å klage på vedtak i erstatningssaker knyttet til Nav …

Presidenten: Forslaget ditt var at du ville ha det òg til …

Erlend Larsen (H) (fra salen): Jeg har ikke foreslått det selv, men jeg vil anta at de som har behov for å klage på vedtak i erstatningssaker, da vil involvere Nav eller Statens pensjonskasse, for det er jo gjerne de to instansene som …

Presidenten: Då må i tilfellet nokon koma med eit konkret forslag om at referatsaka skal sendast til arbeids- og sosialkomiteen, og så må me røysta over om ho skal det eller ikkje.

Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) []: Forslaget handler om å gjenopprette en klageordning i en eksakt erstatningsordning – gjenopprette en ordning som man hadde før. Det handler ikke om ordninger knyttet spesifikt til Nav eller andre, men om en spesifikk ordning knyttet til denne gruppen og gjenopprette den slik den var før. Jeg mener at det er et riktig forslag til behandlingsmåte presidentskapet har kommet med.

Presidenten: Var dette oppklarande?

Erlend Larsen (H) (fra salen): Det er greit.

Presidenten: Då vert referatsak nr. 416 send til utanriks- og forsvarskomiteen.

Dermed er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Det er ikkje skjedd. Møtet er heva.