Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018

Til Stortinget

Sammendrag

En ny avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftssvik ble undertegnet den 6. februar 2018 i Sofia. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. januar 2018. Finansminister Siv Jensen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Bulgarias finansminister Vladislav Goranov undertegnet på vegne av Rådet for Den europeiske union.

Avtalen inngås med hjemmel i lov av 28. juli 1949 (dobbelbeskatningsavtaleloven) § 1 nr. 2 og nr. 3.

Avtalen er inngått på norsk og samtlige av de offisielle språkene til medlemsstatene i Den europeiske union. Som vedlegg til proposisjonen følger avtalen på norsk og engelsk.

Bemerkninger til de enkelte artiklene i avtalen står i proposisjonens kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til at formålet med avtalen er å bekjempe merverdiavgiftssvik. Bakgrunnen er at det i de siste årene er avdekket flere store kriminelle nettverk hvor det foregår omfattende bedrageri via merverdiavgiftssystemet. Slik svindel foregår ofte i forbindelse med internasjonal handel, ettersom det da er vanskelig å kontrollere om merverdiavgiften er betalt inn. Dette har synliggjort behovet for et godt samarbeid mellom ulike lands skatteadministrasjoner, etablering av gode systemer for målrettet informasjonsutveksling og innkreving av avgifter.

Regjeringen ba derfor Finansdepartementer i 2015 innlede forhandlinger med sikte på en avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet med EU, og etter flere forhandlingsmøter ble et utkast til avtale parafert i mai 2017.

Komiteen viser til at avtalen i tillegg til effektiv informasjonsutveksling og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav sikrer norsk deltakelse i Eurofisc. I Eurofisc skjer det utveksling av målrettede opplysninger gjennom egne ekspertgrupper innenfor særskilte risikoområder, noe som har vist seg som et nyttig verktøy for EU-landenes skattemyndigheter. Regjeringen la derfor vekt på at avtalen skulle omfatte norsk deltakelse i Eurofisc.

Komiteen viser til at avtalen, i henhold til artikkel 15 nr. 2, ikke gir rett til gjensidig tilgang til nasjonale databaser. Dette er en innskrenking i forhold til hva som gjelder mellom EU-landene, og skyldes ulikheter i rapporteringsordningene fra de næringsdrivende.

Avtalen innebærer ikke overføring av suverenitet.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft avtalen undertegnet i Sofia 6. februar 2018 om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union.

Oslo, i finanskomiteen, den 10. april 2018

Henrik Asheim

Svein Roald Hansen

leder

ordfører