Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 16 [19:01:37]

Referat

 • 1. (445) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold) (Lovvedtak 36 (2017–2018))

  2. lov om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) (Lovvedtak 49 (2017–2018))

  3. lov om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) (Lovvedtak 44 (2017–2018))

  4. lov om endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) (Lovvedtak 45 (2017–2018))

  - er sanksjonert under 25. mai 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (446) Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) (Prop. 93 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (447) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft (Dokument 8:230 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (448) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.) (Prop. 92 S (2017–2018))

 • 5. (449) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) (Prop. 94 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdige. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.