Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 302 S (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [14:47:29]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (Innst. 302 S (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))